Algemene voorwaarden voor online verkoop en beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Artikel 1: Preambule

De huidige verkoopsvoorwaarden worden afgesloten enerzijds door BE GOOOD (vertegenwoordigd door Stefania CAO) gevestigd te 75, Toeristenlaan B-1150 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0827.472.059 hierna genoemd “de verkoper” en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper (http://www.bokashicompost.be), hierna genoemd “de koper”.

Artikel 2: Doel

De onderhavige verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper vast te leggen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de site van de verkoper, ongeacht of de koper een professionele of een consument is.

De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn opgenomen in de catalogus op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving. De foto’s in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk per e-mail informeren en hem de mogelijkheid bieden te kiezen tussen wachten of de bestelling van de niet beschikbare artikelen kosteloos te annuleren. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

De te koop aangeboden cursussen zijn beschreven door de verkoper.

Met uitzondering van die welke redelijkerwijs als essentieel voor de koper kunnen worden beschouwd (algemeen onderwerp, minimumduur van de cursus, geografisch gebied en datum van de cursus), worden de kenmerken in de door de verkoper opgestelde beschrijving louter ter informatie verstrekt en hebben zij geen contractueel karakter.

Door het plaatsen van een bestelling erkent de koper dat de door de verkoper aangeboden opleidingen niet specifiek voor zijn behoeften zijn gemaakt. De Koper aanvaardt derhalve dat de Verkoper geen enkele garantie geeft of verantwoordelijkheid neemt voor de geschiktheid van de bestelde opleiding voor de specifieke behoeften van de Koper.

De verkoper zal alle redelijke maatregelen nemen om de klant zo volledig en correct mogelijke informatie te verstrekken, zonder evenwel enige garantie dienaangaande te geven. Het totaalbedrag van de bestelling van de koper zoals weergegeven op het online registratieplatform vóór de definitieve validatie van de bestelling wordt aangegeven in euro, inclusief alle belastingen en andere kosten.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de op de site getoonde producten en diensten zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (BTW en andere toepasselijke belastingen).

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen die op de bestelling van toepassing zijn, zijn evenwel die welke gelden op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.

De prijzen van de aangegeven producten en diensten zijn exclusief transport- en leveringskosten. Deze worden vermeld in het besteloverzicht en zijn voorbehouden aan kopers die in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland wonen en voor leveringen die in deze geografische gebieden moeten plaatsvinden.

Artikel 5: Orders

De koper, die een product of dienst wil kopen, moet

 • het identificatieformulier invullen met alle gevraagde gegevens of hun klantnummer opgeven als ze dat hebben;
 • Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
 • de bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd;
 • de betaling verrichten overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden;
 • bevestig de bestelling en de betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er volledig kennis van te hebben genomen en het afstand doen van het recht zich te beroepen op eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en aanvaarding van de verrichte handelingen. De verkoper stuurt een e-mail ter bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Artikel 6: Verzakings- en annuleringsrecht

6.1 Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van het dienstencontract. Dit recht van afstand komt de professionele koper niet toe.

Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om afstand te doen per e-mail kenbaar maken en het geleverde product op zijn kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van BEGOOD / BokashiCompost: 75, Toeristenlaan B-1150 Brussel, België. De producten moeten in hun originele verpakking, onbeschadigd, met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur/leveringsbon worden teruggestuurd. Producten die op deze wijze worden geretourneerd mogen niet zijn uitgepakt, ontzegeld of op enigerlei wijze zijn gebruikt. Goederen die door de klant onvolledig, beschadigd of bevuild zijn, worden niet aanvaard. Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen verbindt de verkoper zich ertoe alle betalingen terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten.

6.2 Annulering van een cursus.

Op voorwaarde dat dit gebeurt ten minste zesennegentig (96) uur voor het aanvangstijdstip van de cursus, heeft de koper het recht zijn inschrijving zonder opgave van redenen te annuleren. De verkoper verbindt zich er dan toe de koper de reeds ontvangen bedragen terug te betalen binnen tien (10) duidelijke dagen na de aan de koper toegezonden kennisgeving van aanvaarding van het annuleringsverzoek, zonder rente of andere vergoeding. Vergoeding geschiedt altijd door overschrijving op het bij de aanbieder bekende rekeningnummer.

In geval van eenzijdige annulering door de koper minder dan zesennegentig (96) uur voor het aanvangstijdstip van de opleiding zijn geen annuleringskosten verschuldigd, maar reeds ontvangen bedragen kunnen niet worden terugbetaald.

In geval van afwezigheid van de koper bij een opleiding, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht, kunnen de ontvangen bedragen niet worden terugbetaald.

In geval van annulering van de cursus door de verkoper verbindt deze zich ertoe de koper de reeds betaalde bedragen terug te betalen binnen tien (10) duidelijke dagen na de kennisgeving van de annulering aan de koper. De terugbetaling gebeurt steeds via overschrijving op het rekeningnummer dat de koper kent. Er kan geen schadevergoeding worden geëist

Artikel 7: Wijze van betaling

Betalen kan met creditcard, Visa, Mastercard of bankoverschrijving. De bestelde artikelen blijven ons exclusieve eigendom totdat de koper de bestelling volledig heeft betaald.

Artikel 8: Leveringen

De leveringen vinden plaats op het adres dat op de bestelbon is vermeld en dat alleen in het overeengekomen geografische gebied (België, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg en Nederland) kan liggen. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper totdat de goederen zijn geleverd op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dat moment draagt de koper het enige risico. De levertijden worden slechts bij wijze van indicatie gegeven; indien zij meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald.

De leveringskosten zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen leveringswijze en worden berekend op het totale bedrag van de bestelling. Zij zullen aan de Klant worden meegedeeld op het einde van de bestelling vóór de bevestiging van de bestelling door de Klant.

Artikel 9: Garantie

Ten aanzien van de consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek). In geval van non-conformiteit van een verkocht product die binnen 2 maanden na levering van de goederen wordt geconstateerd, dient de consument de verkoper zo spoedig mogelijk per aangetekende brief of e-mail op nauwkeurige wijze in kennis te stellen. Deze garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de goederen.

De factuur of de leveringsbon geldt als garantiebewijs en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden overgelegd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De verkoper is in het proces van online verkoop slechts gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, breuk van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

De informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt. De links naar de websites van fabrikanten en/of partners worden uitsluitend ter informatie gegeven. De verkoper is niet verantwoordelijk voor informatie van deze sites.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of op welke manier dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

De inhoud van een opleiding en de daarbij geleverde documentatie (materiaal, presentatiefiches, syllabi en compendia, literaire en artistieke werken, enz.) mogen in geen geval geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald, gewijzigd of opgenomen, op welke wijze of in welke vorm dan ook. Zij mogen niet worden verspreid of doorgegeven aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Artikel 12: Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn werknemers opgeslagen en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerkt, wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

De verkoper kan bepaalde persoonsgegevens delen met andere ontvangers, zoals bevoegde autoriteiten aan wie de verkoper wettelijk verplicht is informatie te verstrekken in het kader van gerechtelijke procedures of om technische en/of veiligheidsproblemen op te sporen.

De koper geeft de verkoper tevens toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken ter verbetering van zijn site, de goederen en de dienst die hij aanbiedt. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor de verspreiding, via welk communicatiemiddel dan ook, van informatie over de bedrijfsactiviteiten van de verkoper aan zijn klanten of leden, onder meer door de toezending van periodieke nieuwsbrieven.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de periodieke nieuwsbrief door te klikken op de knop “uitschrijven” (of een soortgelijke knop) onderaan elke nieuwsbrief.

De verkoper bewaart de persoonsgegevens ook om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken tot maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Tenslotte geeft de koper toestemming aan de verkoper om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor elk doel dat de organisatie en de ontwikkeling van BeGoood vergemakkelijkt.

Onverminderd het voorgaande verbindt de verkoper zich ertoe om geen persoonlijke informatie waarover hij beschikt door te geven aan een andere onderneming of vereniging buiten BeGoood.

Overeenkomstig de geldende wetgeving biedt de verkoper een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Deze maatregelen omvatten technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens van de koper te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging of onopzettelijk verlies, alsmede tegen ongeoorloofde wijziging, toegang en andere verwerking van persoonsgegevens. Een algemene beschrijving kan op verzoek worden verstrekt.

Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft de koper het recht om :

 • Om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing;
 • Toegang tot en rectificatie van hun gegevens.

Vanaf 25 mei 2018 heeft de koper de aanvullende rechten, onder de wettelijke voorwaarden voorzien in :

 • Het recht om te worden vergeten en gegevens te laten wissen
 • Het recht om te allen tijde de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken
 • Het recht op gegevensportabiliteit en op een kopie van de over hem verwerkte gegevens.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Commission de la protection de la vie privée, de toezichthoudende autoriteit in België;
 • Het recht om in geval van geautomatiseerde besluitvorming geïnformeerd te worden over de logica die aan het systeem ten grondslag ligt en over de betekenis en de beoogde gevolgen van de verwerking voor de betrokkene.

De koper kan deze rechten op verzoek doen gelden. Een dergelijk verzoek moet per e-mail worden gericht aan Stefania CAO (BeGoood) op het e-mailadres:

stefania@begoood.be

of per post geadresseerd aan: Mevrouw Stefania CAO, BeGoood/BokashiCompost, 75 Toeristenlaan B-1150 Brussel.

Door zich in te schrijven voor een cursus die via de website te koop wordt aangeboden www.bokashicompost.be of de www.facebook.com/bokashicompostbeDe koper geeft BeGoood de toestemming om gratis, voor altijd en zonder geografische beperking gebruik te maken van de foto’s en/of het audiovisuele materiaal met zijn/haar beeltenis die tijdens de opleiding zijn genomen of opgenomen, in het kader van zijn commercieel beleid en voor de promotie van zijn activiteiten. In ruil verbindt BeGoood zich ertoe de integriteit en de waardigheid van de koper wiens afbeelding wordt gereproduceerd of uitgezonden, te respecteren.

Artikel 13: Bewijsmateriaal

De partijen aanvaarden in het kader van hun betrekkingen elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).

Artikel 14: Geschillenbeslechting

Deze onlineverkoopvoorwaarden en de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De partijen verbinden zich ertoe te trachten elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract op te lossen door middel van een minnelijke schikking, bemiddeling of gerechtelijke schikking.

In geval van mislukking van de ingestelde procedure voor alternatieve geschillenbeslechting zijn uitsluitend de rechtbanken van de vestigingsplaats van de verkoper bevoegd, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 15: Verlossingsclausule

Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig zou zijn, zal dit de overeenkomst in haar geheel niet ongeldig maken, noch de uitvoering van de overige bepalingen verhinderen.

Indien de ongeldige bepaling de aard zelf van deze algemene voorwaarden aantast, zal elke partij zich onmiddellijk inspannen om te goeder trouw te onderhandelen over een geldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect of die ten minste het effect van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.